Algemene Huisregels


 • Zorg voor een goede sfeer en dat andere mensen in het pand geen last van je hebben.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische) drank en/of etenswaren te gebruiken inde horeca-inrichting of elders op het terrein of in het gebouw van de stichting, tenzij anders overeengekomen met de beheerder.
 • Het is niet toestaan om in de horeca-inrichting gekochte dranken of spijzen elders te nuttigen dan in de inrichting zelf.
 • Agressie en normafwijkend gedrag zijn aanleiding om uit de inrichting te worden verwijderd.
 • Verstrekking van alcoholhoudende drank wordt geweigerd aan personen die kennelijk meer dan het toegestane promillage alcohol hebben genuttigd.
 • Als tijdens de openings- of schenktijden van de inrichting 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
 • Verkoop van sterke drank is verboden.
 • Geen drugs.
 • In het pand mag niet gerookt worden. Sigaretten niet op de grond of in groenperken, maar in asbak en/of sigarettenbak.
 • De eigenaar en/of beheerder hebben het recht om mensen de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden.
 • Het beheer stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Het beheer kan de huurder/gebruiker echter wel aansprakelijk stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van (in bruikleen gegeven) eigendommen van de stichting.
 • De huurder/gebruiker wordt geacht rekening te houden met andere huurders/gebruikers. Het geluidsniveau van versterkende apparatuur dient tot een minimum beperkt te blijven. Gezien de gehorigheid van de ruimtes kan het beheer enige geluidshinder niet uitsluiten.
 • Het beheer is gerechtigd te vragen om u zich te laten legitimeren en uw NAW-gegevens op te slaan.
 • Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de locatie, de inventaris en / of de faciliteiten, door gebruiker en/of door gebruiker toegelaten personen, gedurende de overeenkomst. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van meegenomen of toegelaten personen.
 • Het is verboden om een kopie te maken van ontvangen sleutel(s). Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de sleutel.
 • Eventuele aanwijzingen ter plekke van de beheerder dienen te alle tijden opgevolgd te worden door de gebruiker.