Huurvoorwaarden:

 • De huurder huurt de ruimtes per uur of per dagdeel.
  Een dagdeel heeft betrekking op de volgende tijden:

Ochtend van 9.00 – 12.00 uur

Middag van 13.00 – 17.00 uur

Avond van 19.00 – 23.00 uur.

 • De gehuurde ruimte dient op de aangegeven eindtijden vrij te zijn van personen en goederen.
 • Het meubilair in de gehuurde ruimte dient te worden achtergelaten zoals aangetroffen. (Mocht dit niet het geval zijn, dan worden de daaruit voortkomende arbeidskosten in rekening gebracht).
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drankwaren te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan consumpties te gebruiken buiten de door het beheer aangegeven ruimtes.
 • In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
 • Het beheer stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 • Het beheer kan de huurder echter wel aansprakelijk stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van (in bruikleen gegeven) eigendommen van De Wilker.
 • De huurder wordt geacht rekening te houden met andere huurders. Het geluidsniveau van versterkende apparatuur dient tot een minimum beperkt te blijven. Gezien de gehorigheid van de ruimtes kan het beheer enige geluidshinder niet uitsluiten.
 • Annuleringen behoren uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de verhuur te worden doorgegeven aan het beheer. Indien hier niet aan wordt voldaan, dan is het volledige huurbedrag verschuldigd. Is er sprake van een reservering voor meerdere data, dan wordt de huur van de twee eerstvolgende dagdelen in rekening gebracht.
 • Het beheer behoudt zich het recht voor, in geval van nood, gezelschappen te plaatsen in een andere ruimte dan de gereserveerde.
 • De ter plaatse zijnde huurder of anders de leidinggevende wordt verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de huisregels door zijn of haar gezelschap.
 • Van de huisregels mag worden afgeweken, mits na uitdrukkelijke toestemming van het beheer.
 • Facturering geschiedt maandelijks bij abonnementen en vooraf bij niet-abonnementen.
 • Consumpties genomen ter plaatse dienen direct contant bij de beheerder te worden voldaan.